` Въвеждане на автоматизирана система за таксуване (АСТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза” | Обществени поръчки
Процедури след 15.04.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

Въвеждане на автоматизирана система за таксуване (АСТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза”

pdf Решение
pdf Обявление
pdf Документация
pdf Образци
pdf Спецификация
pdf Договор
pdf Разяснения изх. № 117-16.01.2017
pdf Разяснения изх. № 157-19.01.2017
pdf Информация при производство по обжалване № 326-10.02.2017
pdf Съобщение за възобновяване на процедурата
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или доп. информация
pdf Отговори на въпроси изх № 655-22.03.2017г.
pdf Отговори на въпроси изх № 685-27.03.2017г.
pdf Протокол за разглеждане на техническите предложения
pdf Протокол за разглеждане на ценовите предложения
pdf Доклад на комисия
pdf Решение 149-31.07.2017г. за определяне на изпълнител
zip Приложения към договор
pdf Договор 03-05.02.2018г.
pdf Oбявление за възложена поръчка
pdf Информация за изпълнение на договор

Във връзка с постъпила жалба по обществена поръчка с предмет „Въвеждане на автоматизирана система за таксуване (АСТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза””, с която е поискана временна мярка "спиране на процедурата" Ви уведомявам, че процедурата е спряна на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП.