` Доставка чрез периодични покупки на течни горива, масла, греси, реагент за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели и антифриз
Поръчки по глава 26 от ЗОП

Доставка чрез периодични покупки на течни горива, масла, греси, реагент за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели и антифриз