` Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2014г,
Общ. поръчки