Поръчки по глава 26 от ЗОП

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
„Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
„Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
„Задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:
„Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:
„Застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора вследствие или по повод упражняване на застрахованата дейност. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството.